لوگر: یک عسکر در محمد آغه به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. عسکر یاد شده (شاولی فرزند حبیب الله) باشنده قریه برک آن ولسوالی دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، امروز به مجاهدین تسلیم شد.

به اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

عسکر یاد شده (شاولی فرزند حبیب الله) باشنده قریه برک آن ولسوالی دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، امروز به مجاهدین تسلیم شد.