لوگر: یک عسکر در خروار با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر بنام ضیاء الحق فرزند باب الحق که ولایت خوست ایفای وظیفه مینمود در ولسوالی خروار ولایت لوگر به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. این عسکر بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره […]

بر اساس خبر, یک عسکر بنام ضیاء الحق فرزند باب الحق که ولایت خوست ایفای وظیفه مینمود در ولسوالی خروار ولایت لوگر به مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
این عسکر بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.