لوگر: یک عسکر درمرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکرمزدور را درمنطقه درویش مربوطات مرکز ولایت لوگر بهلاکت رساند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکرمزدور را درمنطقه درویش مربوطات مرکز ولایت لوگر بهلاکت رساند.