لوگر: یک تانگ دشمن درمرکز نابود و۳ عسکرکشته شدند

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه خضر مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر شکارماین گردید. که دراثران تانگ تخریب  و۳ عسکر  درآن کشته شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه خضر مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر شکارماین گردید.

که دراثران تانگ تخریب  و۳ عسکر  درآن کشته شدند.