لوگر: یک تانگ در چرخ نابود و۴ عسکرکشته شدند

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه دبر ولسوالی چرخ ولایت لوگر شکار ماین گردید. که دراثران تانگ تخریب گردید و۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درمنطقه دبر ولسوالی چرخ ولایت لوگر شکار ماین گردید.

که دراثران تانگ تخریب گردید و۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.