لوگر: عساکردشمن در پل علم طی یک چاپه دارایی های مردم را چپاول ویک تن را شهید کردند

بر اساس خبر, عساکر قطعه صفریک وقاتلین کرایی سی آی ای درمنطقه پاتخواپ شانه مربوطات مرکز ولایت لوگر چاپه زدند. این وحشت دیشب صورت گرفت که درجریان آن دروازه های مردم را بوسیله بم ها شکستند وزیر نام بازرسی, دارایی های آنان را چپاول کردند ویک تن ملکی بی دفاع دیگر را بنام عزت الله […]

بر اساس خبر, عساکر قطعه صفریک وقاتلین کرایی سی آی ای درمنطقه پاتخواپ شانه مربوطات مرکز ولایت لوگر چاپه زدند.
این وحشت دیشب صورت گرفت که درجریان آن دروازه های مردم را بوسیله بم ها شکستند وزیر نام بازرسی, دارایی های آنان را چپاول کردند ویک تن ملکی بی دفاع دیگر را بنام عزت الله اکا به شهادت رساندند.