لوگر: دربرکی برک با عساکردشمن نبرد شدیدی جریان دارد

به اساس خبر، نبردیکه دیروز علیه قوای عملیاتی دشمن در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر آغاز گردیده بود، هنوز هم ادامه دارد. که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، نبردیکه دیروز علیه قوای عملیاتی دشمن در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر آغاز گردیده بود، هنوز هم ادامه دارد.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.