لوگر: دراثر شلیک دشمن درخوشی, ۲ موتر تخریب و۲ تن ملکی شهید شدند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در ولسوالی خوشی ولایت لوگر بالای وسائط مردم عامه انداخت کردند. این وحشت ظهر دیروز درحالی صورت گرفت که مردم در راه اسیاب بوسیله موتر روان بودند که دراثران یک عراده موتر نوع مازدا ویک عراده سراچه تخریب ویک طفل ویک جوان ملکی شهید شدند. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۰

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در ولسوالی خوشی ولایت لوگر بالای وسائط مردم عامه انداخت کردند.
این وحشت ظهر دیروز درحالی صورت گرفت که مردم در راه اسیاب بوسیله موتر روان بودند که دراثران یک عراده موتر نوع مازدا ویک عراده سراچه تخریب ویک طفل ویک جوان ملکی شهید شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۰