لوگر: دراثریک انفجار درمحمدآغه، قومندان ستار با 5 تن اربکی کشته شدند

به اساس خبر، ماین در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر ملیشه های اربکی را هدف قرار داد. انفجار ساعت 5 وسی دقیقه عصر دیروز درمنطقه قوای راکت صورت گرفت که دراثران، قومندان ستار که به ظلم ووحشت شهرت داشت، با 5 تن اربکی کشته شدند.

به اساس خبر، ماین در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 5 وسی دقیقه عصر دیروز درمنطقه قوای راکت صورت گرفت که دراثران، قومندان ستار که به ظلم ووحشت شهرت داشت، با 5 تن اربکی کشته شدند.