لوگر: بیس عساکر اجیر در مربوطات پل علم مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر بیس عساکر اجیر درمنطقه خدر مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله راکتی نمودند. حمله ساعت یک ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امد است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر بیس عساکر اجیر درمنطقه خدر مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت یک ظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امد است.