لغمان: یک پوسته دشمن در دولت شاه تسخیر گردید

بر اساس خبر، عساکردشمن در منطقه کنداکوری ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان پوسته شان را تخلیه وفرار کردند. این رویداد دیروز صورت گرفت وپوسته تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت ومردم منطقه به زندگی آرام آغاز کردند.

بر اساس خبر، عساکردشمن در منطقه کنداکوری ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان پوسته شان را تخلیه وفرار کردند.

این رویداد دیروز صورت گرفت وپوسته تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت ومردم منطقه به زندگی آرام آغاز کردند.