لغمان: ولسوالی بادپخ با تمام محلقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی بادپخ ولایت لغمان با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین افتاد. این ولسوالی, قومندانی امنیه وتمام پوسته های دفاعی ان صبح دیروز بعد از محاصره شدید فتح گردید وعساکر مستقر درآن بوسیله چرخبال ها فرار کردند وتمام وسائط, سلاح وتجهیزات شان را بمباران وبه آتش کشیدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکز ولسوالی بادپخ ولایت لغمان با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین افتاد.
این ولسوالی, قومندانی امنیه وتمام پوسته های دفاعی ان صبح دیروز بعد از محاصره شدید فتح گردید وعساکر مستقر درآن بوسیله چرخبال ها فرار کردند وتمام وسائط, سلاح وتجهیزات شان را بمباران وبه آتش کشیدند.