لغمان: قرارگاه دشمن در دولت شاه تخلیه گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن قرارگاه ملیشه های اربکی درمنطقه ولوکو ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند که ازمدت ها بدینسو در محاصره مجاهدین قرار داشت. قرارگاه دشمن که در یک موقعیت استراتیژیک واقع بود وازسرک قیر آن ولسوالی نیز از کنار آن عبور کرده است، فتح وکاملا تحت کنترول مجاهدین قرار […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن قرارگاه ملیشه های اربکی درمنطقه ولوکو ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان حمله کردند که ازمدت ها بدینسو در محاصره مجاهدین قرار داشت.

قرارگاه دشمن که در یک موقعیت استراتیژیک واقع بود وازسرک قیر آن ولسوالی نیز از کنار آن عبور کرده است، فتح وکاملا تحت کنترول مجاهدین قرار دارد.