لغمان: عساکردشمن در دولت شاه یک پوسته شان را تخلیه کردند

بر اساس خبر, عساکر پوسته سردار صفه در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان از پوسته فرار کردند وبه بیس قلعه نجیل پناه بردند. این رویداد ساعت 10 وسی دقیقه دیشب انجام یافت ویک پایه هاوان ویک میل دهشکه با لوازم زیاد در پوسته بدست مجاهدین افتاده است.

بر اساس خبر, عساکر پوسته سردار صفه در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان از پوسته فرار کردند وبه بیس قلعه نجیل پناه بردند.
این رویداد ساعت 10 وسی دقیقه دیشب انجام یافت ویک پایه هاوان ویک میل دهشکه با لوازم زیاد در پوسته بدست مجاهدین افتاده است.