لغمان: ساختمان مرکزی ولسوالی علینگار مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر قومندانی امنیه وساختمان ولسوالی مرکزی علینگار حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، ساختمان قومندانی امنیه شدیدا خساره مند گردید اما در مورد تلفات جانی دشمن معلومات دقیقا فرارهم نگردیده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر قومندانی امنیه وساختمان ولسوالی مرکزی علینگار حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، ساختمان قومندانی امنیه شدیدا خساره مند گردید اما در مورد تلفات جانی دشمن معلومات دقیقا فرارهم نگردیده است.