لغمان: دراثر حمله درون دشمن درعلیشنگ, زنان واطفال شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر, دراثر حمله درون دشمن در قریه رهین ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک منزل کاملا منهدم گردید. این وحشت دیروز انجام یافت که در نتیجه آن, یک خانم شهید وبشمول یک خانم دیگر, شمار زیاد اطفال زخمی شدند.

بر اساس خبر, دراثر حمله درون دشمن در قریه رهین ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک منزل کاملا منهدم گردید.
این وحشت دیروز انجام یافت که در نتیجه آن, یک خانم شهید وبشمول یک خانم دیگر, شمار زیاد اطفال زخمی شدند.