لغمان: بیس دشمن در بادپخ مورد حمله قرار گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر بیس عساکر اداره مزدور را در ولسولی بادپخ ولایت لغمان هاوان کاری کردند. که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر بیس عساکر اداره مزدور را در ولسولی بادپخ ولایت لغمان هاوان کاری کردند.

که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.