لغمان: بالای دشمن حملات صورت گرفت ومراکز شان محاصره گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن عساکردشمن درمنطقه کفترخانه ولسوالی بادپخ ولایت لغمان حمله کردند که غرض عملیات به آنجام آمده بودند. حملات شام دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است. همچنان مجاهدین از دیشب بدینسو ساختمان قومندانی امنیه وولسوالی دولت اباد را با پوسته […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن عساکردشمن درمنطقه کفترخانه ولسوالی بادپخ ولایت لغمان حمله کردند که غرض عملیات به آنجام آمده بودند.
حملات شام دیروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.
همچنان مجاهدین از دیشب بدینسو ساختمان قومندانی امنیه وولسوالی دولت اباد را با پوسته های امنیتی آن محاصره کردند وبالای دشمن راه هرنوع اکمالات مسدود گردیده است.
‏2021‏/4‏/27