قندهار : کلینیک BHC به فعالیت های خود در دند آغاز کرد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که کلینیک BHC که برای معیوبین خدمات انجام می دهد، در ولسوالی دند در تحت نظارت کمیسیون صحت به فعالیت های خود آغاز نموده است . پرسونل کلینیک و مردم از این آغاز اظهار شادمانی کرده اند. ۲۰۲۱/۷/۵

از ولایت قندهار خبر رسیده است که کلینیک BHC که برای معیوبین خدمات انجام می دهد، در ولسوالی دند در تحت نظارت کمیسیون صحت به فعالیت های خود آغاز نموده است .

پرسونل کلینیک و مردم از این آغاز اظهار شادمانی کرده اند.

۲۰۲۱/۷/۵