قندهار : موانع از راه رفت و آمد مردم در منطقۀ سرحدی ویش برداشته شد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که افراد موظف در شاروالی ولسوالی بولدک از سوی نظام امارت اسلامی، در شهرسرحدی ویش، در راه رفت و آمد عمومی مردم که از پاکستان عودت می کنند، سایبان، آب یخ و دیگر سهولت ها را مهیا نموده اند. همچنین دیوارهای سمیانی که در راه رفت و آمد مردم […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که افراد موظف در شاروالی ولسوالی بولدک از سوی نظام امارت اسلامی، در شهرسرحدی ویش، در راه رفت و آمد عمومی مردم که از پاکستان عودت می کنند، سایبان، آب یخ و دیگر سهولت ها را مهیا نموده اند.

همچنین دیوارهای سمیانی که در راه رفت و آمد مردم از سوی اجیران ایجاد گردیده بود و راه در اثر آن برای تردد مردم تنگ شده بود، از سوی مجاهدین برداشته شد تا راه رفت و آمد مردم وسیع تر شود.

۲۰۲۱/۷/۲۸