قندهار : مناطق مهمی در دند به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ خروت بند ولسوالی دند، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند. پس از فرار دشمن از پوستۀ مذکور، مناطق مهمی مانند صالحان، مهاجرین، کتارکلی، معیوبین و غیره به کنترل کامل مجاهدین در آمد. ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت قندهار خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ خروت بند ولسوالی دند، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند.

پس از فرار دشمن از پوستۀ مذکور، مناطق مهمی مانند صالحان، مهاجرین، کتارکلی، معیوبین و غیره به کنترل کامل مجاهدین در آمد.

۲۰۲۱/۷/۳