قندهار : دفترکمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی در اسپین بولدک گشایش یافت

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روز گذشته دفترکمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی در این ولسوالی گشایش یافته است . با گشایش دفترمذکور، مردم می توانند شکایات شان را به سمع مسئولین برسانند تا جهت رفع آن عاجل اقدام صورت گیرد. ۲۰۲۱/۷/۳۰

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روز گذشته دفترکمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی در این ولسوالی گشایش یافته است .

با گشایش دفترمذکور، مردم می توانند شکایات شان را به سمع مسئولین برسانند تا جهت رفع آن عاجل اقدام صورت گیرد.

۲۰۲۱/۷/۳۰