قندهار : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در ولسوالی غورک

ولسولی غورک، پس از محاصره طولانی و حملات پی در پی مجاهدین بالآخره پری شب فتح گردید و نیروهای دشمن توسط طیاره ها از آن پا بفرار گذاشتند و کنترل ولسوالی و تمام ملحقات آن به دست مجاهدین افتاد. در این عملیات سلاح و تجهیزات زیادی به دست مجاهدین افتاده است که  تفصیل آن شرح […]

ولسولی غورک، پس از محاصره طولانی و حملات پی در پی مجاهدین بالآخره پری شب فتح گردید و نیروهای دشمن توسط طیاره ها از آن پا بفرار گذاشتند و کنترل ولسوالی و تمام ملحقات آن به دست مجاهدین افتاد.

در این عملیات سلاح و تجهیزات زیادی به دست مجاهدین افتاده است که  تفصیل آن شرح ذیل است :

۷ عراده موتر زرهی
۴ عراده موتر رینجر

۳ عراده موترکاماز

۱۰ عراده موتر سایکل و هزاران مرمی و مهمات

۲۰۲۱/۶/۲۸