قندهار : ادعای وارد شدن تلفات به مجاهدین در شهر قندهار حقیقت ندارد

مقامات اجیر ادعا کرده اند که گویا در ناحیۀ ۷ شهرقندهار، در طی یک عملیت تعدادی از مجاهدین را شهید و زخمی کرده اند. ما این ادعای دشمن دروغگو را بشدت تکذیب می کنیم و باید بگوییم که در ساحۀ مذکور نه کدام عملیات شده است و نه هم کدام درگیری نظامی. اجیران می خواهد […]

مقامات اجیر ادعا کرده اند که گویا در ناحیۀ ۷ شهرقندهار، در طی یک عملیت تعدادی از مجاهدین را شهید و زخمی کرده اند.

ما این ادعای دشمن دروغگو را بشدت تکذیب می کنیم و باید بگوییم که در ساحۀ مذکور نه کدام عملیات شده است و نه هم کدام درگیری نظامی.

اجیران می خواهد که با همچو ادعاهای دروغین، به نیروهای روحیه باختۀ خود، روحیه دروغین ببخشند.

۲۰۲۱/۷/۱۲