قندهار : اجیران در ژری مورد حملۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب عساکر اجیر با استفاده از تاریکی شب، در منطقۀ سنگحصار ولسوالی ژری بسوی پوستۀ غوندی در حرکت بودند که مورد حملۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند. در این جریان این درگیری، نیروهای دشمن بغرض کمک، چند بار دست به حملۀ تعرضی زدند که هر بار متحمل تلفات گردیده […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب عساکر اجیر با استفاده از تاریکی شب، در منطقۀ سنگحصار ولسوالی ژری بسوی پوستۀ غوندی در حرکت بودند که مورد حملۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند.

در این جریان این درگیری، نیروهای دشمن بغرض کمک، چند بار دست به حملۀ تعرضی زدند که هر بار متحمل تلفات گردیده و بالآخره از ساحه پا بفرار گذاشتند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۱