قندهار : اجیران داخلی از ۳ پوستۀ شان در معروف پا بفرار گذاشتند

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که عصر روز گذشته در منطقۀ ناوۀ ولسوالی معروف، اجیران داخلی از ۲ پوستۀ مهم شان پا بفرار گذاشتند . قابل ذکرست که پوسته های دشمن از چند وقت به این سو در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار داشت تا جایی که آب نوشیدن نیز برای شان به […]

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که عصر روز گذشته در منطقۀ ناوۀ ولسوالی معروف، اجیران داخلی از ۲ پوستۀ مهم شان پا بفرار گذاشتند .

قابل ذکرست که پوسته های دشمن از چند وقت به این سو در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار داشت تا جایی که آب نوشیدن نیز برای شان به قیمت جان شان تمام می شد و در این مدت ۱۵ عسکر نیز توسط سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی بهلاکت رسیدند .

شاهدان عینی می گویند که اجیران از هردو پوسته به کمک یک کاروان کلان دشمن پا بفرار گذاشته و از دست مجاهدین نجات کردند .

۲۰۱۶/۵/۴