قندهار : اجیران داخلی از یک پوستۀ مهم شان پا بفرار گذاشتند

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ شادی خاک از مربوطات سرحد ولسوالی معروف، اجیران داخلی از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند . مسئولین جهادی می گویند که با فرار دشمن از پوستۀ مذکور ،ساحه برای فعالیت مجاهدین وسیع تر شده است . ۲۰۱۶/۵/۱

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ شادی خاک از مربوطات سرحد ولسوالی معروف، اجیران داخلی از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند .

مسئولین جهادی می گویند که با فرار دشمن از پوستۀ مذکور ،ساحه برای فعالیت مجاهدین وسیع تر شده است .

۲۰۱۶/۵/۱