قندهار : اجیران داخلی از یک پوستۀ شان در ارغستان پا بفرار گذاشتند

خبرهای رسیده از ولایت ارغستان حاکی است که شام روز گذشته در منطقۀ بالاژری ولسوالی ارغستان ، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان با استفاده ازتاریکی شب پا بفرار گذاشته اند . مسئولین جهادی می گویند که این پوسته آماج حملات گوناگون مجاهدین قرار داشت که بالآخره دشمن تاب مقاومت را نیاورده و از منطقه […]

خبرهای رسیده از ولایت ارغستان حاکی است که شام روز گذشته در منطقۀ بالاژری ولسوالی ارغستان ، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان با استفاده ازتاریکی شب پا بفرار گذاشته اند .

مسئولین جهادی می گویند که این پوسته آماج حملات گوناگون مجاهدین قرار داشت که بالآخره دشمن تاب مقاومت را نیاورده و از منطقه پا بفرار گذاشته است .

۲۰۱۶/۵/۷