قندهار : اجیران داخلی ازیک قرارگاه مهم شان درارغستان پا بفرار گذاشتند

ازولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر امروز ، عساکر سرحدی اجیر یک قرارگاه مهم شان را درمنطقه سپینی گار ازمربوطات ولسوالی ارغستان تخلیه کرده وازمنطقه پا بفرار گذاشته اند . خبرمی افزاید که با فرار دشمن منطقه وسیعی درکنترول مجاهدین امارت اسلامی درآمد . ۲۰۱۶/۴/۹

ازولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر امروز ، عساکر سرحدی اجیر یک قرارگاه مهم شان را درمنطقه سپینی گار ازمربوطات ولسوالی ارغستان تخلیه کرده وازمنطقه پا بفرار گذاشته اند .

خبرمی افزاید که با فرار دشمن منطقه وسیعی درکنترول مجاهدین امارت اسلامی درآمد .

۲۰۱۶/۴/۹