قندهار : اجیران از ۷ پوستۀ شان در میانشین فرارکردند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که پری شب ساعت ۸ بجه، در منطقۀ سرناوۀ ولسوالی میانشین، عساکر اجیر از ۷ پوستۀ امنیتی شان از تر حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. خبرمی افزاید که پوسته ها و مراکز مذکور از مدت ها بدین سو در تحت محاصرۀ مجاهدین قرارداشت و با فرار دشمن ساحات […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که پری شب ساعت ۸ بجه، در منطقۀ سرناوۀ ولسوالی میانشین، عساکر اجیر از ۷ پوستۀ امنیتی شان از تر حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

خبرمی افزاید که پوسته ها و مراکز مذکور از مدت ها بدین سو در تحت محاصرۀ مجاهدین قرارداشت و با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

مردم منطقه از فرار دشمن و پاکسازی منطقه اظهار خوشحالی زایدالوصفی نموده و از مجاهدین استقبال گرم نموده اند.

۲۰۲۱/۳/۵