قندهار : اجیران از یک قرارگاه شان در ژری پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، عساکر اجیر از یک قرارگاه مهم شان در منطقۀ حوض مدد ولسوالی ژری، از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمد و مقداری مهات نیز به دست آمد. ۲۰۲۱/۷/۲

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، عساکر اجیر از یک قرارگاه مهم شان در منطقۀ حوض مدد ولسوالی ژری، از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمد و مقداری مهات نیز به دست آمد.

۲۰۲۱/۷/۲