قندهار : اجیران از تپۀ اسپیروان و مناطق دیگر پا بفرار گذاشته اند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که نیروهای اجیر در ولسوالی پنجوایی از چند قرارگاه مهم شان مانند قرارگاه تپۀ اسپیروان، قرارگاه ریگوا و دیگر مناطق از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند. فرار نیروهای دشمن از منطقه ادامه دارد و تا کنون ساحات بسیار وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و مردم […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که نیروهای اجیر در ولسوالی پنجوایی از چند قرارگاه مهم شان مانند قرارگاه تپۀ اسپیروان، قرارگاه ریگوا و دیگر مناطق از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند.

فرار نیروهای دشمن از منطقه ادامه دارد و تا کنون ساحات بسیار وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و مردم از مجاهدین استقبال بسیار گرمی نموده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲