قندز:3 کارمند اداره مزدور در چهاردره با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, 3 کارمند اداره مزدور بنام های محمد رحیم فرزند محمد عمر, گل محمد فرزند عبدالاحد واخترمحمد فرزند شاه محمد باشنده گان ولسوالی چهاردره ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روزگذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان […]

بر اساس خبر, 3 کارمند اداره مزدور بنام های محمد رحیم فرزند محمد عمر, گل محمد فرزند عبدالاحد واخترمحمد فرزند شاه محمد باشنده گان ولسوالی چهاردره ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روزگذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.