قندز: ۶ پوسته یک مرکز مهم دشمن در امام صاحب فتح ونبرد ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” را که دیروز بالای مراکز دشمن در ولسوالی امام صاحب ولایت قندزاغاز یافته بود ، یک بار دیگر جنگی ازسر گرفتند. نبرد که هنوز به شدت ادامه دارد تمامی توانمندی دشمن را نقش برآب ساخت ومجبور به ترک مراکز وپوسته های شان شدند. به […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” را که دیروز بالای مراکز دشمن در ولسوالی امام صاحب ولایت قندزاغاز یافته بود ، یک بار دیگر جنگی ازسر گرفتند.

نبرد که هنوز به شدت ادامه دارد تمامی توانمندی دشمن را نقش برآب ساخت ومجبور به ترک مراکز وپوسته های شان شدند.

به اساس معلومات، درجریان نبرد متذکره ۶ پوسته دشمن بایک مرکز مهم درمنطقه قرغزو کاملا فتح گردید و۲ عسکرکشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.

خبر میگوید که نبرد اکنون در ۵۰۰ متری ولسوالی جریان دارد ودشمن به سراسیمگی شدید روبرو شده است.

ولله الحمد درجریان این نبرد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.