قندز: ۶ عسکردشمن طی یک کمین در امام صاحب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه بزبایان ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله کمینانه نمودند که دراثران ۵ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان یک میل تفنگ امریکایی ویک میل تفنگ ایم ۱۶ ومهمات بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه بزبایان ولسوالی امام صاحب ولایت قندز حمله کمینانه نمودند که دراثران ۵ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.
همچنان یک میل تفنگ امریکایی ویک میل تفنگ ایم ۱۶ ومهمات بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.