قندز: ۴ عسکر قطعه خاص در مرکز کشته ویک تانگ آنان بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب در واکنش به تحرکات نظامی دشمن, با عساکردشمن درگیر شدند. که درنتیجه ان ۴ عسکر قطعه متذکره کشته وبقیه به فرار موفق شدند ویک تانگ آنان سالم بدست مجاهدین افتاد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب در واکنش به تحرکات نظامی دشمن, با عساکردشمن درگیر شدند.
که درنتیجه ان ۴ عسکر قطعه متذکره کشته وبقیه به فرار موفق شدند ویک تانگ آنان سالم بدست مجاهدین افتاد.