قندز: ۲ تانگ در خان آباد نابود و۲۶ عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر،آن نبرد که صبح دیروز درشاهراه عمومی قندز ـ خان آباد آغاز گردیده بود تا شام ادامه یافت. که درجریان آن عمل ۲ بعد ازظهر درمنطقه عکس داود ۲ تانگ دشمن نابود گردید ودرنتیجه نبرد متذکره، جمعا ۲۶ عسکر دشمن کشته وزخمی شدند. و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده […]

به اساس خبر،آن نبرد که صبح دیروز درشاهراه عمومی قندز ـ خان آباد آغاز گردیده بود تا شام ادامه یافت.

که درجریان آن عمل ۲ بعد ازظهر درمنطقه عکس داود ۲ تانگ دشمن نابود گردید ودرنتیجه نبرد متذکره، جمعا ۲۶ عسکر دشمن کشته وزخمی شدند.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.

خبرمیگوید که شاهراه قندز وخان آباد هنوز هم کاملا تحت کنترول مجاهدین قرار دارد ونبرد حوالی شام بعد از فرار عساکردشمن پایان یافت.