قندز: ۱۴ عسکر مزدور در امام صاحب کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن در  ولسوالی امام صاحب ولایت قندز بالای مناطق خانقاه وناصر حمله کردند که دیروز توسط مجاهدین تسخیر گردیده بود که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که درجریان آن، ۲ عسکر کماندو و۲ عسکر اردو کشته و۱۰ عسکر کماندو مرگبارزخمی شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۶

بر اساس خبر، عساکر وحشی دشمن در  ولسوالی امام صاحب ولایت قندز بالای مناطق خانقاه وناصر حمله کردند که دیروز توسط مجاهدین تسخیر گردیده بود که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که درجریان آن، ۲ عسکر کماندو و۲ عسکر اردو کشته و۱۰ عسکر کماندو مرگبارزخمی شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۶