قندز: ۱۰ کیلومترسرک درچها ردره ترمیم وبرای استفاده عرضه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با همکاری مردم منطقه ۱۰ کیلومتر سرک را در ولسوالی چهار دره لایت قندز بازسازی کردند. این سرک که قریه نهر صوفی را با جمعه بازار وصل مینماید کاملا ترمیم گردید وبرای استفاده عامه سپرده شد خبرمی گوید که این سرک طی یک مراسم افتتاح گردید ونماینده فرهنگی امارت […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با همکاری مردم منطقه ۱۰ کیلومتر سرک را در ولسوالی چهار دره لایت قندز بازسازی کردند.
این سرک که قریه نهر صوفی را با جمعه بازار وصل مینماید کاملا ترمیم گردید وبرای استفاده عامه سپرده شد
خبرمی گوید که این سرک طی یک مراسم افتتاح گردید ونماینده فرهنگی امارت اسلامی به این مراسم حضور یافته و مواد فرهنگی درآن نیز توزیع نمود.