قندز: یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن درمرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برکارمندان شبکه جاسوسی دشمن در مربوطات بالاحصار مربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند که درنتیجه آن یک کارمند آن شبکه بدنام بنام رفیع الله کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برکارمندان شبکه جاسوسی دشمن در مربوطات بالاحصار مربوطات مرکز ولایت قندز حمله کردند که درنتیجه آن یک کارمند آن شبکه بدنام بنام رفیع الله کشته شد.