قندز: یک پوسته دشمن در امام صاحب تسخیر گردید

بر اساس خبر، عساکر اداره مزدور  از خوف حملات مجاهدین امارت اسلامی  در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز از پوسته قریه ناصر فرار کردند وپوسته را برای مجاهدین رها نمودند ومردم ماحول آن پوسته از قدم مجاهدین مجاهدین اظهار آرامی وخوشی نمودند.

بر اساس خبر، عساکر اداره مزدور  از خوف حملات مجاهدین امارت اسلامی  در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز از پوسته قریه ناصر فرار کردند وپوسته را برای مجاهدین رها نمودند ومردم ماحول آن پوسته از قدم مجاهدین مجاهدین اظهار آرامی وخوشی نمودند.