قندز: یک عسکر در امام صاحب با مجاهدین پیوست

بر اساس خبر، یک عسکر بنام صادق شاه  در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. عسکر متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر، یک عسکر بنام صادق شاه  در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

عسکر متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.