قندز: یک عسکرمزدور در مربوطات حوزه دوم شهر کشته شد

بر اساس خبر، مجاهین چریکی امارت  اسلامی یک عسکرمزدور را در مربوطات حوزه دوم شهر قندز بهلاکت رساندند.

بر اساس خبر، مجاهین چریکی امارت  اسلامی یک عسکرمزدور را در مربوطات حوزه دوم شهر قندز بهلاکت رساندند.