قندز: یک تانگ دشمن درمرکز تخریب و۲ عسکر کشته شدند

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درنزدیک پوسته ماموریت مربوطات مرکز ولایت قندز  مورد حمله قرارگرفت وتانگ حریق گردید و۲ عسکر مزدور دران  کشته شدند.

بر اساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور  درنزدیک پوسته ماموریت مربوطات مرکز ولایت قندز  مورد حمله قرارگرفت وتانگ حریق گردید و۲ عسکر مزدور دران  کشته شدند.