قندز: یک تانگ در مرکز نابود وتمامی سرنشینان آن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان درمنطقه پل الچین مربوطات مرکزولایت قندز بر مواضع مجاهدین چاپه انداختند که با مقاومت شدید مجاهدین روبرو گردیدند. ، نبرد که هنوز به شدت ادامه دارد ویک تانگ دشمن مورد اصابت مرمی هشتاد دو قرارگرفت وکاملا نابود گردید وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی […]

به اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان درمنطقه پل الچین مربوطات مرکزولایت قندز بر مواضع مجاهدین چاپه انداختند که با مقاومت شدید مجاهدین روبرو گردیدند.

، نبرد که هنوز به شدت ادامه دارد ویک تانگ دشمن مورد اصابت مرمی هشتاد دو قرارگرفت وکاملا نابود گردید وبه دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.