قندز: مسئولین ولایتی صحت از شفاخانه ۵۰ بستری خان آباد بازدید نمودند

بر اساس خبر, دیروزمسئولین ولایتی صحت امارت اسلامی از شفاخانه ۵۰ بستری ولسوالی خان اباد ولایت قندز بازدید نمودند. خدمات این شفاخانه مورد ارزیابی قرار گرفت وبا مسئولین وطبیبان ومنسوبین شفانه تبادل نظر صورت گرفت وبرای بهبود بیشتر خدمات آن سلا ومشوره انجام شد وبه مسئولین شفاخانه اطمینان داده شد که در مورد رفع مشکلات […]

بر اساس خبر, دیروزمسئولین ولایتی صحت امارت اسلامی از شفاخانه ۵۰ بستری ولسوالی خان اباد ولایت قندز بازدید نمودند.
خدمات این شفاخانه مورد ارزیابی قرار گرفت وبا مسئولین وطبیبان ومنسوبین شفانه تبادل نظر صورت گرفت وبرای بهبود بیشتر خدمات آن سلا ومشوره انجام شد وبه مسئولین شفاخانه اطمینان داده شد که در مورد رفع مشکلات این مرکز صحی اقدامات لازم بخرچ داده می شود.
خبرمیگوید که کارمندان شفاخانه از هئیت پذیرایی نمودند ونظارت مجاهدین را در همه ابعاد امور شفاخانه ودیگر موسیسات عامه قابل ستایش خواندند وتعهد سپردند که شفاخانه شب وروز بروی بمردم بازخواهد بود.