قندز: دشمن وحشی درمرکز , استیشن برق وذخیره تیل را ازبین بردند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن همچو اشغالگران دیروز در مرکز ولایت قندز ستیشن برق شهری را هدف قرار دادند وآن را تخریب کردند. این استیشن شهر را برق میداد که از ساحه بالاحصار هدف قرار داده شد ودرکنار آن ذخیره تیل که ۸ هزار لیتر تیل دران موجود بود, نیز از بین رفت. خبرمیگوید که […]

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن همچو اشغالگران دیروز در مرکز ولایت قندز ستیشن برق شهری را هدف قرار دادند وآن را تخریب کردند.
این استیشن شهر را برق میداد که از ساحه بالاحصار هدف قرار داده شد ودرکنار آن ذخیره تیل که ۸ هزار لیتر تیل دران موجود بود, نیز از بین رفت.
خبرمیگوید که با تخریب این استیشن وضیاع این تیل, بشمول شهر ۸۰ فیصد برق قطع گردید ومردم را دراین گرمای تابستان با مشکلات زیادی مواجه ساخت.