قندز: دراثربمباران دشمن درخان آباد، خانه های مردم تخریب و۱۰ تن ملکی بی دفاع شهید وزخمی شدند

بر اساس خبر، طیارات اداره مزدور در نزدیک تپه اختر ولسوالی خان اباد ولایت قندز خانه های مردم عامه را بمباران کردند که دراثرانآن شمار زیاد منازل مردم عامه ملکی تخریب گردید وبشمول زنان واطفال ۵ فرد بیدفاع ملکی شهید و۵ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، طیارات اداره مزدور در نزدیک تپه اختر ولسوالی خان اباد ولایت قندز خانه های مردم عامه را بمباران کردند

که دراثرانآن شمار زیاد منازل مردم عامه ملکی تخریب گردید وبشمول زنان واطفال ۵ فرد بیدفاع ملکی شهید و۵ تن دیگر زخمی شدند.