قندز:مسئولین صحت از شفاخانه محلی در چهار دره بازدید نمودند

بر اساس خبر, مسئولین صحت امارت اسلامی در مرکز ولسوالی چهاردره ولایت قندز ازیک شفاخانه محلی بازدید نمودند. این بازدید دیروز انجام یافت که درجریان ان با منسوبین وکارمندان شفاخانه سلا ومشوره صورت گرفت وبه آنان وعده داده شد که تا حد ممکن نیازمندی های شفاخانه را مرفوع خواهند وبرای ۲۴ ساعت درخدمت بامردم عامه […]

بر اساس خبر, مسئولین صحت امارت اسلامی در مرکز ولسوالی چهاردره ولایت قندز ازیک شفاخانه محلی بازدید نمودند.
این بازدید دیروز انجام یافت که درجریان ان با منسوبین وکارمندان شفاخانه سلا ومشوره صورت گرفت وبه آنان وعده داده شد که تا حد ممکن نیازمندی های شفاخانه را مرفوع خواهند وبرای ۲۴ ساعت درخدمت بامردم عامه بازخواهد بود.