قندز:دریک چاپه شب هنگام امریکایی ها در مرکز، ۱۳ فرد ملکی بازداشت شدند

به اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان درمنطقه لوی کنم مربوطات مرکز ولایت قندز بر منازل مردم عامه چاپه انداختند. این وحشت دشمن ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت وابواب منازل مردم را با بم ها منفجر نمودند، ودرجریان بازرسی منازل دارای های مردم را چپاول کردند وتعدادی را مورد ضرب […]

به اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان درمنطقه لوی کنم مربوطات مرکز ولایت قندز بر منازل مردم عامه چاپه انداختند.

این وحشت دشمن ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت وابواب منازل مردم را با بم ها منفجر نمودند، ودرجریان بازرسی منازل دارای های مردم را چپاول کردند وتعدادی را مورد ضرب وشتم قرار دادند.

خبرمیگوید که این جنایت دشمن تا ۴ صبح ادامه داشت ودرپایان بشمول یک ملا امام مسجد،۱۳ تن از باشنده گان ملکی آن منطقه را بازداشت کرده باخود بردند.